Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Deuze sait is stopt

Plaatst: maandeg 15 jannewary 2018
Fan 10 jannewary 2018 ôf is deuze sait niet meer aktyf. Wij fersoeke jim om tena na www.bildtsaigene.nl te gaan. Der staat nou al 't nijs op.

Stuur ‘s ’n Bildts kaartsy! Kin dat? Seker, kin dat!

Plaatst: frijdeg 1 desimber 2017
Stichting Bildts Aigene (BA) set ‘m in foor de Bildtse streektaal en de kultuur en history fan ‘t Bildt. ‘t BA is ‘t anspreekpunt foor alles wat met 't Bildt te krijen het.

Bildtstalige kaarten
Een fan de dingen die’t ‘t Bildts Aigene doet, is befoorbeeld 't útbringen fan feul ferskillende Bildtstalige ansichtkaarten. At ‘t nou om kaarten gaat foor jareg, beterskap, rou, trouwe, een och soa bedanke ergens foor of soamaar, ‘t Bildts Aigene het orizinele Bildtse kaarten.

Korsttydkaarten
Ok foor de Korsttydskaarten en Nijjaarskaarten kinne jim bij ôns te lânde. De kaarten kosse € 1,50 ’t stik en at je d’r fijf toegelyk kope, dan betale jim € 6,00.

De kaarten binne te koop bij:
• ’t Bildts Aigene in de bibleheek in St.-Anne.
• ‘t Winkeltsy op Ouwe Syl.
• Bêd en Brochje in St.-Jabik.
• Kapsalon Kreas in St.-Anne.
• De Beuckelaer in St.-Anne.

Kerstmarkt
Op ‘e Kerstmarkt fan 15 desimber a.k. in sporthal De Bildtse Slag hewwe wij nije Korsttydkaarten die’t jou as setsy fan tien kope kinne voor € 7,50.

Ok boeken te koop
Ok binne dan in ôns dissy de boeken Worre Weze Weest (over dichter Arjen Dijkstra), Babbelegúchys (kyndergedichten) en ‘t mezykboek Amerikaan op 't Bildt te koop.

Meer informasy: Hetty de Wit, koördinator fan Bildts Aigene, 06-12915471.

Boek ‘Babbelegúchys’, fol met Bildtse kyndergedichten, komt út

Plaatst: woensdeg 15 november 2017
Gedichten binne d’r in ferskillende maten, maar hest altiten foor folwassenen bedoeld. Ok in ’t Bildts is dat ’t gefal. Wer blive de Bildtse kyndergedichten!? Pats, asjeblyft. Jaseker, jim, en fooral de kines, worre op jim/hur winken bediend.
 
Bauky Luinstra het namelik soa’n fyftig Bildtse kyndergedichten skreven. En ’t mooie is, dat deuze  gedichten foor ferskillende leeftydskategorieën bedoeld binne. 
Dus foor pak ‘m beet,  groep 2, maar ok foor groep 8. Dat is mooi en unyk toegelyk. 

Dernaast staan d’r op elke blâdsy hele mooie illustrasys, spesjaal bij de gedichys tekend deur Hanna Teerenstra, bekind onder de naam Hatsaflatsa.
De formgeving fan dut prachtige boeky is fersorgd deur Martha Boonstra.
 
Dut besondere boek, ’t lêste boek dat deur Stichting Ons Bildt útgeven worre sil, het de grappige naam ‘Babbelegúchys’ metkregen en ferdient ’t fansels om goed presinteerd te worren.

Dat gebeurt op frijdegoverdâg 24 novimber a.s. om 15.45 uur in de bibletheek fan St.-Anne. De inloop is fan 15.30 uur ôf.

Fansels is elkeneen, haiten, mimmen, pakes, beppen, kines en andere belangstellenden, fan harte welkom om deuze presintasy bij te weunen.

Ankommende sundeg boekpresintasy ‘Worre Weze Weest’

Plaatst: saterdeg 28 oktober 2017
Nou mînsen, ’t is hest soafeer: de boekpresintasy fan ’t boek ‘Worre Weze Weest’. Ankommende sundeg 29 oktober a.k. wort in ‘Ons Huis’ in St.-Anne ’t eerste eksimplaar offisjeel overhandigd fan ’t boek over de Bildtse dichter Arjen Dijkstra. Naast al syn gedichten staat in ’t boek ok syn levensferhaal.

In ’t foor hewwe soa’n hondert belanstellenden inskreven om dut boek te kopen. At goents dut nag niet deen hewwe, dan kin dat nag foor ankommende sundeg, want dan kost ’t boek in plak fan € 25,00 maar € 20,00. Stuur dan ’n berichy naar info@bildtsaigene.nl. Op ‘e dâg sels is ’t boek fansels ok te koop.

Wij noadige hierbij elkeneen út om de boekpresintasy bij te weunen.

Aktiviteit: boekpresintasy ‘Worre Weze Weest’ over dichter Arjen Dijkstra.
Wanneer: sundeg 29 oktober a.k.
Anfang: 16.00 uur.
Lokasy: dorpssintrum Ons Huis.
Intree: fergeefs.

Boekpresintasy Worre Weze Weest op sundeg 29 oktober 2017

Plaatst: woensdeg 4 oktober 2017
Dichter Arjen H. Dijkstra: levensferhaal en gedichten

At d’r foor ’t eerst ’n Bildts boek útkomt over ’t leven fan ’n Bildtse dichter, dan mot ’t wel ’n heel besondere dichter weze. Nou, dat is ok soa, want Arjen H. Dijkstra (1931-2016) het ’n prot gedichten in ’t Bildts skreven en feul Bilkerts krije der ‘n goed sin fan, maar an ‘e ândere kant kinne gedichten fan Dijkstra mînsen tot groate troast weze in moeilike tiden.

In 2016 is d’r ’n werkgroep insteld met as doel ’n boek over Dijkstra út te bringen. Naast syn levensferhaal komme in ‘t boek ok alle gedichten te staan die’t hij ooit skreven het.

En ’n jaar later is ’t soa feer: ’t boek is klaar en het de titel ‘Worre Weze Weest’ metkregen.

Fansels hoort der ‘n boekpresintasy bij. Dut sil plakfine in dorpssintrum ‘Ons Huis’ op sundeg 29 oktober a.k. en begint om 16.00 uur. En soa’t ’t hoort op ‘n presintasy sil ’t eerste eksemplaar anboaden worre.

Elkeneen is fansels fan harte welkom om hierbij anwezig te wezen. Dus set ’t alfast in jim aginda at jim fan doel binne om d’r hine te gaan.

’t Boek is op deuze dâg, maar ok derna te koop foor € 25,00 bij de bekinde ferkoopplakken (bibliotheek, Geke Postma op Kade 17 en Primera). In ‘e groate saal staan die sundeg dissys der’t jim ’t boek kope kinne.

Maar at jim nag foor die sundeg bestelle, dan kost ’t boek in plak fan € 25,00 maar € 20,00. Stuur dan ’n berichy na info@bildtsaigene.nl.

Nijsargyf