Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Dat hest goed deen Tomke!

Plaatst: woensdeg 8 juny 2016

presintasy nije Tomke boeky

Plaatst: maandeg 6 juny 2016
De nije Tomke is út! Fanoffen het Baukje Luinstra fan Stichting Ons Bildt-die't 't boeky fertaald het-, foorlezen op 'e peuterskoal in St.-Jabik. 'n Mooi ferhaaltsy over Tomke die't skúltsyblink doet. 
Fanself is de Bildtse Tomke nou boek fan ' e maand. En helendal fergeefs.

't Nije Bildtse Tomkeboeky is Ășt!

Plaatst: sundeg 5 juny 2016
't Is soafeer! Môrnoffen 10 uur de presintasy fan 't nije Bildtse Tomkeboeky in de Open Hof in St-Jabik.

Wij staan op Lammetsymet met spesjale anbiedings!

Plaatst: donderdeg 19 maai 2016
Foordat wij de seumer ingaan, hewwe wij nag een aktiviteit:  wij staan op Lammetsymet met ’n dissy.

Dat doen wy al jaren en dan fooral Geke Postma. Die het hest alle keren d’r bij weest en ok dut jaar is se weer fan de pertij.

Ons dissy staat flakbij de Rabobank en fansels binne d’r weer boeken en ândere spullen te koop.

Lammetsymet is ankommende dinsdeg 24 maai. Jim binne fan harte welkom om even bij ôns del te kommen.

De anbiedings (alléén op 'e Lammetsymet!)  binne deuze keer: Boek fan 'e maand "Tekenend 't Bildt" foor €10,- ipf €15,-. En Raizen deur de Bildtse Geskidenis ok alleen op 'e Lammetsymet foor €10,- ipf €15,-

Boek fan 'e maand: Tekenend 't Bildt

Plaatst: sundeg 15 maai 2016
Meer foto's fan dut prachtige boek kinne jou sien op ôns facebookpagina

Nijsargyf