Stichting Ons Bildt

STICHTING ONS BILDT

't Bildts Aigene
stichting Ons Bildt

Nijs

Klaine kursus Bildtse geskidenis sundeg 16 oktober!

Plaatst: frijdeg 14 oktober 2016
Ankommende sundeg 16 oktober is d'r in Ons Huis 'n klaine kursus en kwis over de geskidenis 
fan Fryslând en fooral ok over 't Bildt. Dut wort fersorgd deur Tresoar. 15.00 uur, fergeefs.
Sien ok de BIldtse Post fan 5 oktober.

www.edubildts.nl

Plaatst: frijdeg 14 oktober 2016
op de website http://www.edubildts.nl binne nije proeflessys set.
Klik op "feerder gaan as gast". 
Foor Bildtstaligen én Niet Bildtstaligen!
Jou kinne dut fergeefs útprebere. Wille jou alles doen,
mail dan: pinningmeester@stichtingonsbildt.nl 

Op Omrop Fryslân: FNP'ers folge kursus Bildts

Plaatst: donderdeg 13 oktober 2016
http://www.omropfryslan.nl/nijs/671683-fnpers-folgje-kursus-biltsk

Geweldig! Kursus kin deurgaan

Plaatst: woensdeg 5 oktober 2016
Prachtig nijs, 6 bij de Bildtstaligen en 10 bij de niet Bildtstaligen!
 

Kursus Bildts foor Bildtstaligen

Plaatst: frijdeg 30 septimber 2016
Fandaag 30 septimber, binne d'r 4 anmeldings foor de Kursus Bildts foor Bildtstaligen.
Nou motte der nag 2 bij en dan kinne wy 3 oktober los! Wie o wie wil dut nag doen!
Bel Janny Bouma 0518-491318 of 0616675779 

Nijsargyf